Họat động chuyên môn Tổ Sử-Địa-GDCD, Sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, DS KHHGĐ, bảo vệ  sức khỏe bà mẹ và trẻ em”.